شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: داود جلالوند

کد پرسنلی: 1551

کد ملی: 2949976085

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,515,557

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,218,823

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

253,415,243

مزایا

حقوق مبنا

52,118,823

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,268,515

حق نوبت کاری

15,111,600

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,396,481

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,547,361

ورودی کارانه

126,575,775

اضافه کاری

48,972,777

روند ماه قبل

980

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,676,089

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

252

مالیات

12,541,524

مطالبات کارکنان

113,918,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

287,772,062

جمع کسور

143,296,062

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

144,476,000

شماره حساب

3101021269634

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه