شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: داود جلالوند

کد پرسنلی: 1551

کد ملی: 2949976085

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,066,918

جمع عوامل حقوق مبنا

54,218,823

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,127,651

مزایا

حقوق مبنا

52,118,823

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,268,515

حق نوبت کاری

15,111,600

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,396,481

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,547,361

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

46,524,138

روند ماه قبل

28

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,504,684

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

980

مالیات

5,609,574

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

203,312,113

جمع کسور

60,584,113

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

142,728,000

شماره حساب

3101021269634

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه