شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: داود برقی زره شوران

کد پرسنلی: 1523

کد ملی: 2948590345

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

84:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,384,570

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,556,240

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

239,728,100

مزایا

حقوق مبنا

53,456,240

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

9,655,545

حق نوبت کاری

15,517,840

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,663,964

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,747,973

ورودی کارانه

113,940,450

اضافه کاری

42,243,008

روند ماه قبل

700

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,596,920

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

37

مالیات

11,429,608

مطالبات کارکنان

102,546,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

282,364,970

جمع کسور

130,732,970

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

151,632,000

شماره حساب

3101021439989

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه