شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خسرو نیک منش

کد پرسنلی: 2414

کد ملی: 1502140675

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,712,685

کارکرد شبکاری

40.00

جمع عوامل حقوق مبنا

58,225,140

حقوق و مزایای مشمول مالیات

118,481,597

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

14,320,350

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

3,705,236

حق شبکاری

20,008,275

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

44,462,834

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,269,888

جمع اقساط

3,000,000

روند ماه جاری

387

مالیات

6,248,160

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,000,000

جمع مزایا

150,892,435

جمع کسور

19,518,435

جمع اقساط

3,000,000

خالص پرداختی

131,374,000

شماره حساب

8551202856

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه