شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خسرو رودی آلوچلو

کد پرسنلی: 1616

کد ملی: 2940077878

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

66.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,691,113

جمع عوامل حقوق مبنا

57,947,724

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

160,848,152

مزایا

حقوق مبنا

55,847,724

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,559,164

حق نوبت کاری

17,160,257

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,106,695

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,106,695

فوق العاده شغل

6,106,695

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

36,703,883

روند ماه قبل

526

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,408,378

روند ماه جاری

192

مالیات

5,513,611

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

197,757,056

جمع کسور

54,231,056

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

143,526,000

شماره حساب

3101021352493

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه