شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خداکرم منظوری

کد پرسنلی: 1795

کد ملی: 2948911923

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

153,888,915

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

65,828,945

حقوق و مزایای مشمول مالیات

280,448,441

مزایا

حقوق مبنا

63,728,945

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

7,731,391

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,718,506

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,288,880

ورودی کارانه

152,331,750

اضافه کاری

48,321,193

روند ماه قبل

246

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,772,224

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

518

مالیات

15,244,844

مطالبات کارکنان

137,098,575

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

323,260,161

جمع کسور

169,276,161

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

153,984,000

شماره حساب

3101021270126

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه