شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خداکرم منظوری

کد پرسنلی: 1795

کد ملی: 2948911923

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

74.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,264,826

جمع عوامل حقوق مبنا

65,828,945

حقوق و مزایای مشمول مالیات

171,791,038

مزایا

حقوق مبنا

63,728,945

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

7,731,391

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

9,718,506

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,288,880

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

44,697,104

روند ماه قبل

561

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,518,538

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

246

مالیات

6,334,328

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

221,349,387

جمع کسور

69,853,387

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

151,496,000

شماره حساب

3101021270126

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه