شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خدابخش توتازهی

کد پرسنلی: 1460

کد ملی: 3620671354

محل خدمت: زاهدان

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

20:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

65,299,219

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

45,728,274

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

هزینه غذا

8,000,000

هزینه رفت و آمد

15,000,000

اضافه کاری

6,401,719

روند ماه قبل

431

کسور

بدهی حقوق

655,000

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,570,945

جمع اقساط

4,091,666

روند ماه جاری

539

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,800,000

علی الحساب

2,291,666

جمع مزایا

96,659,150

جمع کسور

9,318,150

جمع اقساط

4,091,666

خالص پرداختی

87,341,000

شماره حساب

9408934882

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه