شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: خالد فتاحی ترمکچی

کد پرسنلی: 1910

کد ملی: 2940049599

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

110,347,199

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

125,188,312

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

4,506,810

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

31,688,508

روند ماه قبل

776

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,724,304

روند ماه جاری

547

مالیات

3,459,416

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

163,593,142

جمع کسور

49,493,142

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

114,100,000

شماره حساب

3101021440640

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه