شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید نظری

کد پرسنلی: 1816

کد ملی: 2940018286

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

4

کارکرد اضافه کاری

80.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

167,462,710

جمع عوامل حقوق مبنا

59,961,039

مانده وام آریانیر

13,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

176,639,070

مزایا

حقوق مبنا

57,861,039

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

تفاوت تطبیق

10,000,000

حق تعطیل کاری

6,992,035

حق نوبت کاری

16,855,798

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,408,694

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,272,463

فوق العاده شغل

4,272,463

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

حق ماموریت

9,988,621

اضافه کاری

43,700,218

روند ماه قبل

361

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,722,390

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

247

مالیات

6,697,930

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

وام آریانیر

13,500,000

جمع مزایا

224,850,442

جمع کسور

71,809,442

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

153,041,000

شماره حساب

3101021308627

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه