شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید عیسی نیا

کد پرسنلی: 1728

کد ملی: 2949916511

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

139,543,414

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,320,551

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

202,125,550

مزایا

حقوق مبنا

50,220,551

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,014,667

حق نوبت کاری

14,535,000

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,016,827

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,262,620

ورودی کارانه

87,350,175

اضافه کاری

42,393,749

روند ماه قبل

456

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,768,039

روند ماه جاری

433

مالیات

8,609,416

مطالبات کارکنان

78,615,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

231,394,045

جمع کسور

96,993,045

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

134,401,000

شماره حساب

3101021440390

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه