شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید عیسی نیا

کد پرسنلی: 1728

کد ملی: 2949916511

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

137,188,205

جمع عوامل حقوق مبنا

52,320,551

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

150,150,448

مزایا

حقوق مبنا

50,220,551

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,014,667

حق نوبت کاری

14,535,000

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,016,827

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,262,620

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

40,038,540

روند ماه قبل

167

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,603,174

روند ماه جاری

456

مالیات

4,711,284

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

186,253,789

جمع کسور

52,623,789

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

133,630,000

شماره حساب

3101021440390

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه