شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید راستی

کد پرسنلی: 1997

کد ملی: 2300602091

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

14,975,014

حق جمعه کاری

4,878,527

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

114

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,839,879

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

452

مالیات

4,660,806

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

126,178,137

جمع کسور

22,171,137

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

104,007,000

شماره حساب

0473029446

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه