شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید رابند

کد پرسنلی: 2108

کد ملی: 2510383221

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

20,898,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

40,340,000

اضافه کاری

18,428,431

حق جمعه کاری

11,256,700

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,812,896

مالیات

5,246,697

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

172,851,556

جمع کسور

13,059,594

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

159,791,962

شماره حساب

5985921088

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه