شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید جمالیان مجد

کد پرسنلی: 1924

کد ملی: 1960318071

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

30

کارکرد اضافه کاری

65.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

11

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

177,934,455

کارکرد جمعه کاری

16.00

کارکرد شبکاری

15.00

جمع عوامل حقوق مبنا

66,013,560

حقوق و مزایای مشمول مالیات

211,199,043

مزایا

حقوق سنوات

12,667,764

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

33,120,000

حق آنکال

6,199,632

حق شبکاری

6,962,368

حقوق شخص

30,173,468

حقوق شغل

17,837,062

سایر

27,600,000

فوق العاده تخصص

2,537,080

فوق العاده جذب

9,133,489

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,149,056

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

2,798,186

فوق العاده منطقه

4,059,328

کارانه

60,720,000

حق ماموریت

66,013,560

اضافه کاری

35,616,570

حق جمعه کاری

2,200,452

روند ماه قبل

982

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,455,412

روند ماه جاری

729

مالیات

18,579,856

مساعده ورودی

129,480,000

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

337,788,997

جمع کسور

160,515,997

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

177,273,000

شماره حساب

4818699978

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه