شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید اشکی

کد پرسنلی: 1973

کد ملی: 5299930208

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

41,440,764

حق جمعه کاری

10,125,360

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

682

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,257,599

جمع اقساط

7,770,000

روند ماه جاری

577

مالیات

7,627,639

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

156,537,815

جمع کسور

25,655,815

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

130,882,000

شماره حساب

4539060720

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه