شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمید اشکی

کد پرسنلی: 1973

کد ملی: 5299930208

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

41,440,764

حق جمعه کاری

12,656,700

هزینه های رفاهی

8,693,334

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,434,793

جمع اقساط

7,770,000

مالیات

7,875,710

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

151,068,473

جمع کسور

26,080,503

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

124,987,970

شماره حساب

4539060720

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه