شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمیده موسوی زاده مهر آبادی

کد پرسنلی: 104

کد ملی: 2296047211

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

200:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

280,324,673

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

99,794,633

مانده وام آریانیر

171,428,571

حقوق و مزایای مشمول مالیات

245,701,946

مزایا

حقوق مبنا

97,694,633

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق جذب

19,996,200

اضافه کاری

145,533,840

روند ماه قبل

740

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

19,622,727

جمع اقساط

5,400,000

روند ماه جاری

573

مالیات

23,755,292

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,400,000

وام آریانیر

171,428,571

جمع مزایا

284,505,163

جمع کسور

220,207,163

جمع اقساط

5,400,000

خالص پرداختی

64,298,000

شماره حساب

786236304

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه