شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا توکلی

کد پرسنلی: 1988

کد ملی: 2420419278

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

45

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

53,191,920

مانده وام انجمن اسلامی

204,575,000

مانده سهام انجمن اسلامی

124,188,000

مانده وام حراست

152,000,000

مانده سهام حراست

113,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

10,843,290

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,968,182

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

15,239,159

حق جمعه کاری

4,964,579

هزینه های رفاهی

8,661,042

روند ماه قبل

90

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,969,842

جمع اقساط

26,745,000

روند ماه جاری

741

مالیات

2,212,389

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

8,375,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

8,000,000

جمع مزایا

123,854,972

جمع کسور

36,927,972

جمع اقساط

26,745,000

خالص پرداختی

86,927,000

شماره حساب

5337529271

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه