شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا اسلامی موید

کد پرسنلی: 2360

کد ملی: 0075572923

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

126,877,198

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

51,662,670

حقوق و مزایای مشمول مالیات

100,034,594

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

7,757,880

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

6,575,249

حق شبکاری

8,876,586

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

39,451,493

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,881,404

جمع اقساط

1,000,000

روند ماه جاری

335

مالیات

4,403,459

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

1,000,000

جمع مزایا

126,877,198

جمع کسور

14,285,198

جمع اقساط

1,000,000

خالص پرداختی

112,592,000

شماره حساب

8536460392

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه