شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حمداله شکری شیرمرد

کد پرسنلی: 1661

کد ملی: 2949827446

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

128,164,141

جمع عوامل حقوق مبنا

54,889,928

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

150,729,558

مزایا

حقوق مبنا

52,789,928

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق جانبازی

7,092,090

حق نوبت کاری

15,315,448

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,530,703

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,648,025

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

29,780,037

روند ماه قبل

930

کسور

روند ماه جاری

203

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

192,682,078

جمع کسور

38,309,078

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

154,373,000

شماره حساب

3101021440242

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه