شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین چوپانی زره شوران

کد پرسنلی: 1913

کد ملی: 6770031061

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

116,121,549

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

176,743,216

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,760,215

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

83,750,175

اضافه کاری

35,209,453

روند ماه قبل

814

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,128,508

جمع اقساط

3080000

روند ماه جاری

132

مالیات

6,705,741

مطالبات کارکنان

75,375,157

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

204,372,538

جمع کسور

93,289,538

جمع اقساط

3080000

خالص پرداختی

111,083,000

شماره حساب

3101021353089

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه