شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین پوربهی

کد پرسنلی: 2211

کد ملی: 3501420994

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

12

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,271,118

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

22,335,000

اضافه کاری

42,658,936

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

11,839,175

فوق العاده مدرک تحصیلی

7,035,342

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,302,096

جمع اقساط

8,000,000

مالیات

10,188,826

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

192,153,008

جمع کسور

29,490,921

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

162,662,087

شماره حساب

9516784536

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه