شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین هاشم پور

کد پرسنلی: 2171

کد ملی: 5320024207

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

40:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

12,968,080

حق جمعه کاری

4,752,801

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

442

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,205,198

جمع اقساط

7,770,000

روند ماه جاری

503

مالیات

1,677,138

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

جمع مزایا

102,931,839

جمع کسور

16,652,839

جمع اقساط

7,770,000

خالص پرداختی

86,279,000

شماره حساب

5235055779

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه