شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین شمسی

کد پرسنلی: 1834

کد ملی: 6770027585

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

119,642,494

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

186,995,169

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,760,215

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

90,727,650

اضافه کاری

38,730,398

روند ماه قبل

277

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,374,975

روند ماه جاری

923

مالیات

7,474,638

مطالبات کارکنان

81,654,885

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

214,870,421

جمع کسور

97,505,421

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

117,365,000

شماره حساب

3101021308650

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه