شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین شمسی چراغتپه

کد پرسنلی: 1672

کد ملی: 2940088772

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

81:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

143,005,005

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,383,668

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

190,105,580

مزایا

حقوق مبنا

53,283,668

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,207,643

حق نوبت کاری

15,465,422

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,629,451

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,722,089

ورودی کارانه

72,110,925

اضافه کاری

40,596,732

روند ماه قبل

956

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,010,350

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

785

مالیات

7,707,919

مطالبات کارکنان

64,899,832

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

219,616,886

جمع کسور

85,698,886

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

133,918,000

شماره حساب

3101021308344

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه