شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین سلیمی زره شوران

کد پرسنلی: 1640

کد ملی: 2940041598

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,752,364

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,435,384

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

231,340,149

مزایا

حقوق مبنا

53,335,384

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,417,294

حق نوبت کاری

15,470,262

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,612,193

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,709,144

ورودی کارانه

110,790,450

اضافه کاری

40,108,087

روند ماه قبل

192

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,202,665

روند ماه جاری

925

مالیات

10,800,511

مطالبات کارکنان

99,711,405

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

269,402,506

جمع کسور

120,715,506

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

148,687,000

شماره حساب

3101021393771

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه