شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین سجادی قطب آبادی

کد پرسنلی: 2017

کد ملی: 2460032617

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,271,118

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

10,561,327

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,776,541

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,114,270

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

4,626,979

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

117,918,149

جمع کسور

18,611,249

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

99,306,900

شماره حساب

4560041217

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه