شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین زارعی

کد پرسنلی: 1621

کد ملی: 2949943640

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

69.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

129,525,206

جمع عوامل حقوق مبنا

52,267,823

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

145,357,192

مزایا

حقوق مبنا

50,167,823

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,011,345

حق نوبت کاری

14,518,984

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,006,281

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,254,712

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

32,466,061

روند ماه قبل

151

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,066,764

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

608

مالیات

4,467,860

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

180,924,107

جمع کسور

60,104,107

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

120,820,000

شماره حساب

3101021352507

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه