شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین رمضانی جیلدانی

کد پرسنلی: 1619

کد ملی: 0077460456

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,136,905

جمع عوامل حقوق مبنا

58,122,632

مانده وام آریانیر

13,333,334

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

160,332,739

مزایا

حقوق مبنا

56,022,632

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

2,400,000

حق تعطیل کاری

3,284,796

حق نوبت کاری

15,837,411

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,177,242

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,088,621

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

43,626,203

روند ماه قبل

618

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,369,583

جمع اقساط

13

روند ماه جاری

943

مالیات

5,474,955

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

13,333,334

وام ضروری

7,500,000

جمع مزایا

203,782,690

جمع کسور

81,147,690

جمع اقساط

13,660,000

خالص پرداختی

122,635,000

شماره حساب

3101021308683

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه