شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین دست بند

کد پرسنلی: 2103

کد ملی: 2511562464

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

17,540,000

اضافه کاری

9,214,216

حق جمعه کاری

4,502,680

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

6,695,120

مالیات

5,030,118

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

121,544,071

جمع کسور

11,725,238

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

109,818,833

شماره حساب

5486823608

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه