شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسین باغی

کد پرسنلی: 1513

کد ملی: 2940129381

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,731,472

جمع عوامل حقوق مبنا

55,124,814

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,745,686

مزایا

حقوق مبنا

53,024,814

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,574,005

حق نوبت کاری

15,386,794

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,577,679

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,683,260

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

42,384,920

روند ماه قبل

628

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,551,203

روند ماه جاری

13

مالیات

5,655,926

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

208,157,017

جمع کسور

54,516,017

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

153,641,000

شماره حساب

3101021439956

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه