شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن وثوق

کد پرسنلی: 2177

کد ملی: 2280177633

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

18

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

6

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

حق ماموریت

28,945,800

اضافه کاری

36,856,862

حق جمعه کاری

13,508,040

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

16

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,260,480

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

76

مالیات

3,115,836

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

161,238,393

جمع کسور

18,246,393

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

142,992,000

شماره حساب

3213762451

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه