شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن فتاحی یلقون آغاج

کد پرسنلی: 1731

کد ملی: 2948915570

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

146,941,657

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

64,548,523

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

310,897,391

مزایا

حقوق مبنا

62,448,523

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

8,011,638

حق نوبت کاری

19,313,769

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,096,817

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,096,817

فوق العاده شغل

7,096,817

ورودی کارانه

189,241,650

حق ماموریت

22,890,393

اضافه کاری

18,777,276

روند ماه قبل

659

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,285,916

روند ماه جاری

469

مالیات

18,289,739

مطالبات کارکنان

170,317,485

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

376,113,609

جمع کسور

198,893,609

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

177,220,000

شماره حساب

3101021393852

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه