شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن سیامنصوری

کد پرسنلی: 2020

کد ملی: 5329920604

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام حراست

114,000,000

مانده سهام حراست

89,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

36,964,644

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

507

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,965,942

جمع اقساط

21,470,000

روند ماه جاری

562

مالیات

4,445,610

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

6,000,000

جمع مزایا

169,090,114

جمع کسور

35,882,114

جمع اقساط

21,470,000

خالص پرداختی

133,208,000

شماره حساب

4558111787

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه