شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن سیامنصوری

کد پرسنلی: 2020

کد ملی: 5329920604

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام حراست

126,000,000

مانده سهام حراست

85,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

16,719,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,818,134

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,335,589

جمع اقساط

21,470,000

مالیات

4,706,543

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

6,000,000

جمع مزایا

166,370,270

جمع کسور

36,512,132

جمع اقساط

21,470,000

خالص پرداختی

129,858,138

شماره حساب

4558111787

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه