شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن زارع

کد پرسنلی: 2005

کد ملی: 2301803090

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

87,100,000

مانده سهام انجمن اسلامی

121,165,000

مانده وام حراست

192,000,000

مانده سهام حراست

102,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

695

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,515,286

جمع اقساط

28870000

روند ماه جاری

158

مالیات

8,406,376

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

8,000,000

جمع مزایا

154,398,820

جمع کسور

47,791,820

جمع اقساط

28870000

خالص پرداختی

106,607,000

شماره حساب

4555099104

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه