شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسن زارع

کد پرسنلی: 2005

کد ملی: 2301803090

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

93,800,000

مانده سهام انجمن اسلامی

118,665,000

مانده سهام حراست

100,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

7,741,453

هزینه های رفاهی

8,818,134

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,334,652

جمع اقساط

20,870,000

مالیات

8,153,488

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام حراست

2,000,000

جمع مزایا

153,817,640

جمع کسور

39,358,141

جمع اقساط

20,870,000

خالص پرداختی

114,459,499

شماره حساب

4555099104

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه