شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حسام سلطانی

کد پرسنلی: 1427

کد ملی: 0082397791

محل خدمت: کارگاه

سایر

کارکرد موثر

30

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

58,897,500

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

39,774,675

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

روند ماه قبل

482

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,122,825

روند ماه جاری

157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

58,897,982

جمع کسور

4,122,982

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

54,775,000

شماره حساب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه