شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حجت ظهوری

کد پرسنلی: 2027

کد ملی: 3539919740

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

154,100,000

مانده سهام انجمن اسلامی

133,800,000

مانده وام حراست

10,950,000

مانده سهام حراست

79,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

اضافه کاری

31,683,981

حق جمعه کاری

5,160,968

هزینه های رفاهی

8,818,134

روند ماه قبل

278

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,415,662

جمع اقساط

28,280,000

روند ماه جاری

473

مالیات

7,702,852

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

3,610,000

جمع مزایا

147,048,987

جمع کسور

45,398,987

جمع اقساط

28,280,000

خالص پرداختی

101,650,000

شماره حساب

4555969538

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه