شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حجت ظهوری

کد پرسنلی: 2027

کد ملی: 3539919740

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

7

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

مانده وام انجمن اسلامی

160,800,000

مانده سهام انجمن اسلامی

131,300,000

مانده وام حراست

14,560,000

مانده سهام حراست

77,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,278,666

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

29,923,759

حق جمعه کاری

18,063,389

هزینه های رفاهی

8,818,134

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,195,616

جمع اقساط

28,280,000

مالیات

8,794,788

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

13,470,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

وام انجمن اسلامی

6,700,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

3,610,000

جمع مزایا

160,190,909

جمع کسور

47,270,404

جمع اقساط

28,280,000

خالص پرداختی

112,920,505

شماره حساب

4555969538

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه