شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حامد صیامی

کد پرسنلی: 1698

کد ملی: 2949941125

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,046,906

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,124,814

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

233,834,073

مزایا

حقوق مبنا

53,024,814

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

6,382,670

حق نوبت کاری

15,386,794

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,577,679

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,683,260

ورودی کارانه

113,940,450

اضافه کاری

39,891,689

روند ماه قبل

897

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,153,283

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

260

مالیات

10,987,555

مطالبات کارکنان

102,546,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

جمع مزایا

276,027,503

جمع کسور

136,007,503

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

140,020,000

شماره حساب

3101021269906

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه