شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حامد سلامی

کد پرسنلی: 1634

کد ملی: 2949517439

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

78:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,215,899

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

66,929,779

مانده وام آریانیر

40,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

253,784,036

مزایا

حقوق مبنا

64,829,779

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,935,048

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,454,004

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,969,336

فوق العاده شغل

4,969,336

ورودی کارانه

128,153,250

اضافه کاری

47,958,396

روند ماه قبل

484

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,585,113

جمع اقساط

12,320,000

روند ماه جاری

691

مالیات

12,578,404

مطالبات کارکنان

115,337,925

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

وام آریانیر

40,000,000

جمع مزایا

292,229,133

جمع کسور

190,822,133

جمع اقساط

12,320,000

خالص پرداختی

101,407,000

شماره حساب

3101021308296

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه