شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حامد رودی آلوچلو

کد پرسنلی: 1618

کد ملی: 2949944116

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

70:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

127,804,545

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

51,357,038

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

220,306,527

مزایا

حقوق مبنا

49,257,038

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

2,953,965

حق نوبت کاری

14,242,332

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,824,123

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,118,093

ورودی کارانه

116,448,300

اضافه کاری

32,308,994

روند ماه قبل

503

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,946,318

جمع اقساط

3080000

روند ماه جاری

70

مالیات

9,972,990

مطالبات کارکنان

104,803,470

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

257,112,848

جمع کسور

126,802,848

جمع اقساط

3080000

خالص پرداختی

130,310,000

شماره حساب

3101021352482

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه