شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: حاتم فرحبخش

کد پرسنلی: 1739

کد ملی: 2949178030

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

165,528,560

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

61,569,238

حقوق و مزایای مشمول مالیات

295,515,461

مزایا

حقوق مبنا

59,469,238

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

تفاوت تطبیق

6,000,000

حق تعطیل کاری

7,401,554

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

11,083,205

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,649,922

ورودی کارانه

156,573,900

اضافه کاری

57,824,641

روند ماه قبل

787

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,586,999

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

692

مالیات

16,751,546

مطالبات کارکنان

140,916,510

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

334,962,747

جمع کسور

178,495,747

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

156,467,000

شماره حساب

3101021352802

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه