شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جواد محرمی

کد پرسنلی: 1770

کد ملی: 2949960316

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

100:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

153,982,898

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,629,207

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

243,494,545

مزایا

حقوق مبنا

51,529,207

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,291,336

حق نوبت کاری

14,932,504

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,278,557

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,458,920

ورودی کارانه

115,290,450

اضافه کاری

48,392,374

روند ماه قبل

15

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,778,803

روند ماه جاری

564

مالیات

11,712,091

مطالبات کارکنان

103,761,405

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

282,132,863

جمع کسور

126,252,863

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

155,880,000

شماره حساب

3101021352846

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه