شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جواد محرمی

کد پرسنلی: 1770

کد ملی: 2949960316

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

151,563,279

جمع عوامل حقوق مبنا

53,629,207

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

165,852,599

مزایا

حقوق مبنا

51,529,207

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,291,336

حق نوبت کاری

14,932,504

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,278,557

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,458,920

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

45,972,755

روند ماه قبل

736

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,609,430

روند ماه جاری

15

مالیات

5,888,945

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

211,322,265

جمع کسور

56,907,265

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

154,415,000

شماره حساب

3101021352846

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه