شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جمشید نجمی آلوچلو

کد پرسنلی: 1810

کد ملی: 2949943586

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,696,370

جمع عوامل حقوق مبنا

51,999,380

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

157,133,041

مزایا

حقوق مبنا

49,899,380

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

8,983,298

حق نوبت کاری

14,437,444

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,952,592

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,214,445

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

42,109,211

روند ماه قبل

207

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,128,746

روند ماه جاری

895

مالیات

5,234,978

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

202,121,494

جمع کسور

53,673,494

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

148,448,000

شماره حساب

3101021270159

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه