شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جمشید صفائی

کد پرسنلی: 1692

کد ملی: 2949831818

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

8

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,835,632

جمع عوامل حقوق مبنا

58,413,874

مانده وام آریانیر

36,364,000

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

161,175,888

مزایا

حقوق مبنا

56,313,874

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,797,092

حق نوبت کاری

16,385,846

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

10,294,364

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,117,746

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

35,898,750

حق ماموریت

19,420,262

اضافه کاری

39,826,710

روند ماه قبل

660

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,558,494

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

243

مالیات

5,538,192

مطالبات کارکنان

36,808,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام آریانیر

36,364,000

جمع مزایا

226,014,804

جمع کسور

95,429,804

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

130,585,000

شماره حساب

3101021269869

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه