شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: جمشید رضازاده

کد پرسنلی: 1594

کد ملی: 2949656811

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

44.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,225,578

جمع عوامل حقوق مبنا

58,065,109

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

143,675,205

مزایا

حقوق مبنا

55,965,109

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,376,574

حق نوبت کاری

16,279,909

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,165,739

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,124,303

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

23,213,944

روند ماه قبل

277

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,115,790

روند ماه جاری

347

مالیات

4,383,760

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

187,650,772

جمع کسور

51,808,772

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

135,842,000

شماره حساب

3101021440116

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه